Van de voorzitter februari 2015

Op 17 januari kregen wij het bericht binnen dat Jan de Jong, plotseling, op 77-jarige leeftijd was overleden. Dat kwam voor ons als een grote schok. Immers, Jan was een vooraanstaand lid van onze vereniging. Hij was altijd aanwezig op kleurduivendag en bij andere verenigings-activiteiten. Jan was in de sierduivenwereld op vele terreinen actief. Zijn tekeningen voor boeken, voor instructies bij artikelen of zo maar in opdracht zijn alom bekend, zelf heb ik er een aantal thuis hangen. Zo ook maakte hij voor ons jubileumboek 2 mooie tekeningen, tekende hij de groepsprijzen voor onze jubileumshows, ook die van het 50-jarig jubileum,
en illustreerde hij vele malen kleurduivennieuws. Als keurmeester was Jan natuurlijk alom bekend en keurde daardoor ook vaak kleurduiven. Hij stond op ons lijstje van gewenste keurmeesters. Jan had, hoewel hij sporadisch kleurduiven fokte, een affiniteit met kleurduiven. Wel had hij een aantal jaren de Frankische Schildduif op zijn hok. Voor alles wat hij voor de NKV gedaan heeft is Jan benoemd tot lid van verdienste van onze vereniging. Bestuurlijk heeft Jan ook zijn sporen verdiend, niet bij de NKV maar bijvoorbeeld wel bij de EZSV uit Den Haag, de keurmeestervereniging en bij Avicultura. Jan was als mens prettig in de omgang en hij genood ontzettend van de jubileumshows die de NKV organiseerde.Hij was dan de hele dag aanwezig. Zo ook op kleurduivendag dus, waar hij vorig jaar nog bij aanwezig was, en waar hij er niet veel van miste. Door wat Jan heeft betekend voor onze liefhebberij en zeker door zijn tekeningen en boeken zal Jan niet snel vergeten worden. Ik ben, namens het bestuur en de leden van de NKV, op zijn crematie aanwezig geweest waar mooie toespraken werden gehouden door vrienden en bestuurders uit onze sierduivenliefhebberij. De NKV heeft zijn nestor verloren! Wij wensen zijn vrouw en familieleden veel sterkte toe.

En dan gaat het leven toch gewoon weer door en staan wij voor kleurduivendag 2015. Ik hoop dat die beter bezocht gaat worden dan vorig jaar, anders zullen wij ons moeten beraden of kleurduivendag in deze vorm nog wel zin heeft.Tijden veranderen en onze hobby en daarmee ook ons ledenbestand vergrijst.Inmiddels zijn wij gezakt naar 55 leden.
Zoals het financiële jaarverslag laat zien zijn wij ons jubileumjaar goed doorgekomen. Alles is nu verrekend en zijn qua saldo hoger gebleven dan verwacht. Wij hebben daarvoor een prachtige jubileumdag met show gehad, een jubileumboek en een banner aangeschaft.
Door het zakken van ons ledental en het dalende bezoek op kleurduivendag zijn de jaarlijkse inkomsten ook dalende. Daarbij zijn de kosten gestegen doordat wij nu betalen voor het onderhoud van de internetpagina. Door al deze ontwikkelingen is onze jaarlijkse balans niet meer in evenwicht en het bestuur vind dat deze minimaal op nul moet uitkomen.
Dan kun je verschillende dingen doen. Het lidmaatschapgeld verhogen, kleurduivennieuws 1x per jaar laten uitkomen of het prijzengeld aanpassen. Wij hebben voor dat laatste gekozen.
1 op de 8 dieren het inschrijfgeld hebben wij aangepast naar 1 op de 12 en 1 op de 10 is aangepast naar 1 op de 15. Wij hopen zo onze balans weer in evenwicht te hebben.

Op kleurduivendag zal Wim Nieuwenhuis afscheid nemen al penningmeester, na 32 jaar!!
In het bestuur zullen daardoor enkele verschuivingen plaatsvinden.Zie hiervoor de agenda van kleurduivendag.

Het bestuur heeft de statuten van de NKV onder de loep genomen. Hier en daar klopten zaken niet meer of werden inmiddels anders ingevuld. Het was tijd om e.e.a.te moderniseren zeg maar. Het behelst geen ingrijpende veranderingen maar omdat de statuten het wezen van onze vereniging raken zal ieder lid, op kleurduivendag of per post, een exemplaar met aangegeven aanpassingen ontvangen. Ieder lid kan wanneer hij het niet eens is met deze veranderingen of andere suggesties heeft, dit kenbaar maken aan het bestuur, te weten de secretaris.
Na de jaarvergadering 2016 houden wij dan een extra vergadering om de aangepaste statuten definitief vast te stellen.

U ziet, het bestuur is steeds bezig met de toekomst van onze NKV en zo hoort het ook!

Ik hoop u allen te zien op kleurduivendag in Escharen.

Wout Roelofs

Van de redactie

Gelukkig is kleurduivennieuws weer aardig vol gekomen zoals een redacteur dat wenst.
Dat komt natuurlijk ook door alle jaarverslagen die opgenomen zijn. Tentoonstellingsverslagen zijn er weinig omdat er immers in november en december vanwege de vogelgriep niet geshowd kon worden.
Zoals te lezen is in het voorwoord van de voorzitter heeft het bestuur, om de balans in evenwicht te houden, er niet voor gekozen om kleurduivennieuws 1x per jaar te gaan laten verschijnen. Kleurduivennieuws vormt immers een brug tussen het bestuur en onze leden of tussen de leden onderling. Het is een van de drie peilers van onze NKV, naast kleurduivendag en de clubshow. Een iets dunner kleurduivennieuws zou kunnen, maar levert in kosten niet veel op.
Of kleurduivennieuws op peil blijft ligt ook aan u. Als er genoeg kopij blijft binnenkomen is er geen enkel probleem.
Dus, schrijf nog een wat….

Wout Roelofs